KPiR

Księga przychodów i rozchodów

W ramach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wykonujemy czynności takie jak: sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, ewidencja operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i wyposażenia, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy, prowadzenie niezbędnych ewidencji do celów podatku od towarów i usług oraz sporządzanie deklaracji VAT, przygotowanie i wysyła rocznych deklaracji PIT-36 i PIT-36L.