Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych wykonujemy czynności takie jak: weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, prowadzenie ksiąg rachunkowych według wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencja podatku od towarów i usług VAT), sporządzanie i wysyłka do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, Sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej, sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8, bieżąca kontrola należności i zobowiązań oraz wystawianie potwierdzeń sald.